Spring til indhold

Møgeltønder

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BORGERFORENINGEN TRANEN I MØGELTØNDER SOGN.

Navn og geografisk område:

§ 1 stk. 1. Foreningens navn er Borgerforeningen Tranen, og dens virkeområde er Møgeltønder Sogn.

Formål:

§ 2 Foreningens formål er at: stk. 1. Fremme og koordinere initiativer og aktiviteter, som kan styrke Møgeltønder Sogn og dets foreningsliv. stk. 2. Medvirke til at skabe et attraktivt lokalsamfund til fælles gavn og glæde for borgere og besøgende. stk. 3. Holde kontakt til offentlige myndigheder, med henblik på at varetage borgernes fælles interesser.
Medlemskreds:

§ 3 stk. 1 Enhver borger, bosiddende i Møgeltønder Sogn, der er fyldt 18 år, kan optages i foreningen.

Økonomi:

§ 4 stk. 1 Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. stk. 2. Der føres et regnskab i overensstemmelse med lovgivningen, og regnskabsåret følger kalenderåret. stk. 3. Foreningens midler anvendes til almennyttige formål. stk. 4. Foreningens medlemmer hæfter ikke for Borgerforeningen Tranens forpligtelser og har ikke krav på udbytte eller del i foreningens formue.

Generalforsamlingen:

§ 5 stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 2 ugers varsel gennem et offentlig tilgængeligt medie. stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal forelægges bestyrelsen skriftligt senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 4. Kandidater til bestyrelsen begrunder deres kandidatur. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 6.Valg af 2 revisorer + 1 revisor suppleant for 1 år. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. stk. 5. Dirigenten leder forhandlinger og afstemninger og kan udpege stemmetællere. stk. 6. Referenten skal tage beslutningsreferat og medtage væsentlige synspunkter, samt andre tilkendegivelser, såfremt der ytres ønske herom. stk. 7. Beslutninger tages med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt blot ét fremmødt medlem ønsker det. stk. 8. Stemmeberettigede er personer, der er fyldt 18 år, såfremt der er betalt kontingent. Medlemskabet er personligt. stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Andre kan deltage med taleret, men uden stemmeret. stk. 10. Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, for hvilke der er betalt kontingent

Ekstraordinær generalforsamling:

§ 6 stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 4 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel via et offentlig tilgængeligt medie, og forslag til behandling skal foreligge for bestyrelsen senest 4 dage før den ekstraordinære generalforsamling. stk. 3. Dagsorden, som skal indeholde indkomne forslag, fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen:

§ 7 stk. 1. Bestyrelsen består af 7 personer og 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen. Der vælges: 4 medlemmer + 1 suppleant på lige årstal og 3 medlemmer + 1 suppleant på ulige årstal stk. 2. Valgperioden er 2 år, og der er ingen begrænsninger i antal valgperioder, et medlem kan sidde stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. stk. 4. Møder afholdes, så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 4 gange årligt. stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt alle bestyrelsesmedlemmer er indkaldt, og mindst 4 er til stede. stk. 6. Suppleanter kan deltage i møderne uden stemmeret og indtræder med fulde beføjelser, når et medlem udtræder. stk. 7. Formanden tegner foreningen, og i dennes fravær næstformanden. I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer. stk. 8. Kassereren fører skriftligt regnskab over ind- og udbetalinger, i henhold til lovgivningen, samt holder bestyrelsen orienteret om foreningens økonomiske situation. stk. 9. Bestyrelsen kan ikke købe eller sælge fast ejendom, stifte gæld ud over ved normal drift, eller pantsætte foreningens ejendele uden generalforsamlingens samtykke stk. 10. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen og generalforsamlingen indgåede lovlige forpligtelser stk. 11. Revisorerne skal løbende drage omsorg for, at foreningens kapital er til stede, og at regnskabets bilag er i overensstemmelse med det bogførte stk. 12 Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver tre på hinanden følgende gange uden afbud eller rimeligt forfald, ekskluderes medlemmet af bestyrelsen

Opløsning:

§ 8 stk. 1. Foreningen kan opløses, såfremt ¾ af foreningens medlemmer på en til dette formål lovligt indkaldt generalforsamling stemmer herfor, eller hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for dette. stk. 2. Ved opløsning skal den afgående bestyrelse tage stilling til fordeling af foreningens midler. Disse skal anvendes til almennyttige formål til gavn for foreningslivet i Møgeltønder Sogn.

Vedtægtsændringer:

§ 9 stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres, hvis mindst 2/3 af de fremmødte på en lovligt indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

 

Disse vedtægter er senest ændret og godkendt på den ordinære generalforsamling den 6. februar 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *