Spring til indhold

Møgeltønder

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
MØGELTØNDER FORSAMLINGSHUS 

Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Møgeltønder Forsamlingshus. Foreningen har hjemsted i Møgeltønder i Tønder kommune. Foreningens adresse er hos formanden.

Formål.
Foreningens formål er at drive og opretholde Møgeltønder forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter det stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gen­nem Sønderjysk Forsamlingshusforening.  

Medlemmer.
Medlemskabet er personligt på navn. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har tegnet et medlemskab, eller som har købt et eller flere andelsbevi­ser under tidligere vedtægter. Disse beviser er i enhver henseende ligestillede in­denfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser. Ud­stedte tidligere beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved ved­tagelsen af denne vedtægt. Medlems-/andelsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv eller på anden måde. En generalforsamling kan beslutte at medlem­merne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betin­gelse for fortsat medlemskab.

Generalforsamlinger.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsam­ling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel i et lokalt blad og/eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmer til be­handling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende: 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Orientering om bestyrelsens budget

 6. Fastsættelse af evt. årskontingent

 7. Valg af

 1. bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år vælges 3 og i lige år vælges 2

 2. bestyrelsessuppleanter for 2 år, i ulige år vælges 1 suppleant og i lige år 1 suppleant

 3. 2 revisorer

 4. 1 revisorsuppleant

 5. .Eventuelt 

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver refe­ratet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetæl­lere.

Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, el­ler stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig af­stemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt, eller på opfordring af et medlem. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sam­men med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlingen uden stemme- og taleret.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og an­giver punkter til behandling. Hvis medlemmerne begærer en sådan, er den siddende bestyrelse forpligtet til at afholde den ekstraordinære generalforsamling inden 4 uger efter de har modtaget begæringen.  Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen leder foreningen. Bestyrelsen udpeger, hvem som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at ud­lejningen sker inden for rammer, som er angivet for forsamlingshusets formål. Be­styrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværks­truende, i strid med brandværnsregler eller husets formål.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige el­ler ulige år. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Kassererposten kan dog varetages af et medlem af foreningen, uden at denne behøver at være medlem af bestyrelsen. I så fald deltager kassereren i bestyrelsens møder uden stemmeret. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutnings­dygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, der er fastsat herfor, og når mindst én mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusive indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedevæ­rende har stemt for. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

Økonomi, regnskab og revision.
Regnskabsåret er kalenderåret. Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedlige­holdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalfor­samlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i et pengeinstitut. Af over­skud kan intet udbetales til medlemmer. Beløb indbetalt for medlems- eller an­delsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

Tegning.
Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forud­sætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingsindkaldelse.

Hæftelse.
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt an­svarspådragende.

Medlemskab, rettigheder og pligter
Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oply­ste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, ophæver besty­relsen medlemskabet ved dateret notat i medlemsprotokollen. Tilsvarende sker ophævelse ved dødsfald, ved mere end et års kontingentrestance eller ved ud­meldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling. En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.

Vedtægtsændringer.
En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis med­lemmerne indkaldes mindst 10 dage forud ved annoncering i en lokal avis med angivelse af forslagene. Be­styrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Æn­dringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med et almindeligt flertal af summen af af­givne ja- og nejstemmer. 

Foreningens opløsning.
Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med nær­mere oplysning om situationen bl.a. evt. for at få valgt en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nær­mere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse eller en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med al­mindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer.

Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.
Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsam­lingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn og/eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse. 

Ikrafttrædelse.
Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 17. februar 2015. Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer forsamlingshusdrift som andelsselskab, indtræder foreningen Møgeltønder Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder overfor tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Møgeltønder Forsamlingshus, herunder ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., lige­som foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *