Spring til indhold

Møgeltønder

Vedtægter

Vedtægter for

Møgeltønder Pensionistforening.

§1. Foreningens navn er:

Møgeltønder Pensionistforening 

Hjemsted: Møgeltønder sogn, Ny Tønder kommune.

§2. Foreningens formål:

                    Foreningens formål er at samle alle pensionister,

                    for at varetage deres interesser overfor offentlige

                    og private myndigheder. Ved afholdelse af udflugter

                    alsidige møder af både oplysende og underholdende

                    karakter at skabe en meningsfyldt og indholdsrig tilværelse

                    for medlemmerne. Foreningen er upartiski både religiøse

                    og partipolitiske spørgsmål.

§3. Mellemskredsen:

                    Som medlem kan optages alle, der oppebærer en

                     social-eller statspension, samt personer der får efterløn.

                    Som passiv medlem kan optages enhver person eller virksomhed, der

                    ønsker at støtte foreningen. Disse betaler et fast årligt kontingent.

                   Passive medlemmer har ikke tale eller stemmeret ved generalforsamlingen.

§4. Generalforsamlingen er højeste myndighed:

                   Generalforsamlingen afholdes hvert år i Januar og bekendtgøres 14 dage

                   før afholdelsen med mindst een annonce i det lokale ugeblad eller ved

                   skriftlig indkaldelse til alle medlemmer.

                   Formand og kasserer vælges på skift hvert andet år for en toårig periode.

                   Derudover vælges 3 personer til bestyrelsen, disse afgår hvert andet år.

                   Hvert år vælges 1 suppleant og 1 revisor og 1 revisorsuppleant som

                  afgår på skift hvert andet år.Bestyrelsen konstituerer sig selv

                  med formand og sekretær.

                   Alle valg og beslutninger vedtages med simpel flertal, både i bestyrelsen

                  og på generalforsamlingen. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

                  Alle afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges.

                   Alle lovforslag skal vedtages på to at hinanden følgende generalforsam-

                    linger indenfor 3 måneder.

§5. Dagsorden ved generalforsamlingen:

                     1. Valg af dirigent

                     2. Valg af stemmetællere. (min 2)

                     3. Formanden aflægger beretning.

                     4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

                     5. Indkomne forslag behandles.

                     6. Valg af henholdsvis formand og kasserer på skift.

                     7. Valg af bestyrelse på skift hvert andet år.

                     8. Valg af suppleant.

                     9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

                    10. Eventuelt.

                    11.  Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal indsendes

                           til formanden 8 dage forinden, og det må kun være emner,

                           der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraffer.

                           Der kan intet vedtages under eventuelt.

§6.  Ekstraordinær generalforsamling.

                         Kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt,

                        eller når mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig

                       anmodning mindst en måned før generalforsamlingen, og må ikke

                      stride mod foreningens formålsparagraffer.

§7. Mødeledelse:

                     Formanden leder alle møderne og ved dennes fravær, sker det

                     ved næstformanden.

                     Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved alle møder og sørger

                      for underskrift af dirigent og sekretær. Formanden fører foreningens

                     korrespondance og repræsenterer foreningen i alle forhold.

§8. Bestyrelsens beføjelser:

                     Bestyrelsen fastsætter selv medlemskontingentets størrelse under hensyn

                     til foreningens økonomi.

                    Kassereren sørger for alle ind og udbetalinger og fører skriftlig regnskab

                    med tilsvarende bilag.

                    Bestyrelsen bestemmer selv udgifterne ved rejser, kørsel og kurser, samt

                    alle nødvendige udgifter ved foreningens repræsentation.

                   Foreningens formue og driftkapital skal være indsat i et pengeinstitut.

                    Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg.

§9. Kassererens revisorers forpligtelser:

                     Kassereren aflægger det reviderede regnskab på den ordinære

                     generalforsamling til godkendelse

                     Kassereren holder bestyrelsen orienteret vedrørende foreningens økonomi.

                     Revisorerne skal overbevise sig om at den noterede kapital er til stede og

                     at bilagene er i overensstemmelse med det bogførte.

                    Bestyrelsen har ret til uanmeldt revision.

§10. Bestyrelsen  bør i de tilfælde et medlem føler sig forurettet overfor lovgivningen

                     m.v forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret.

§11. Hvis foreningen opløses,                     

                     Overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om den

                     tiloversblevne formues anvendelse, når alle forpligtelser til foreningen

                    og organisationer er afholdt.

                     Formuen skal gives til et social formål, som kommer pensionisterne tilgode.

                     Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 15. november 1990

                     Herefter er alle andre regler, vedtægter og love ugyldige.

                     Bestyrelsens underskrifter:

                     Formand. Hans Lorenzen

                     Kasserer. Thyra L. Petersen

                     Næstform. Andreas Sønnichsen

                     Sekretær. Thea Wulf

                     Medlem. Frida Linnet. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *